background

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

SPORZĄDZA AKTY NOTARIALNE ORAZ SPORZĄDZA AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

SPORZĄDZA POŚWIADCZENIA

SPORZĄDZA, NA ŻĄDANIE STRON, PROJEKTY AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW

SPORZĄDZA PROTESTY WEKSLI I CZEKÓW

PRZYJMUJE NA PRZECHOWANIE DOKUMENTY, PIENIĄDZE I PAPIERY WARTOŚCIOWE

SPORZĄDZA WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI DOKUMENTÓW

SPORZĄDZA INNE CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

SPISUJE PROTOKOŁY

Przed dokonaniem każdej z powyższych czynności należy zasięgnąć w naszej Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz jej terminu.

Niniejsza strona internetowa ma jedynie funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty, w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego.